Algemene voorwaarden

 1. Petra van Dorp Coaching & Mediation (PvD C&M) is een eenmanszaak gevestigd te Haarlem.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden verricht of te verrichten door of namens PvD C&M en op alle rechtsverhoudingen tussen PvD C&M en derden die van de diensten van PvD C&M gebruik maken (hierna ook wel te noemen “de Afnemer”), krachtens opdracht of anderszins en onafhankelijk of een eventuele opdracht tot de dienstverlening is gegeven. Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op anderen dan de Afnemer, indien zij met PvD C&M in een rechtsbetrekking komen te staan als uitvloeisel van, of anderszins met betrekking tot, de werkzaamheden door of namens PvD C&M.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van derden die bij de uitvoering van de dienstverlening zijn ingeschakeld of betrokken door PvD C&M en/of op wie enige aansprakelijkheid rust bij de uitvoering van de dienstverlening.
 4. PvD C&M kan voor de dienstverlening derden inschakelen. PvD C&M is niet aansprakelijk voor tekortkomingen door derden. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing indien de aldus ingeschakelde derde zelfstandig contracteert met de Afnemer.
 5. Behoudens andersluidende afspraak is de Afnemer voor de dienstverlening een honorarium verschuldigd dat wordt berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren en/of dagdelen vermenigvuldigd met de toepasselijke tarieven zoals die van tijd tot tijd door PvD C&M worden vastgesteld. Onkosten, waaronder reiskosten, en andere kosten die PvD C&M ten behoeve van Afnemer maakt of betaalt, worden separaat in rekening gebracht, tenzij anders overeengekomen. Behoudens andersluidende afspraak wordt reistijd vanaf een half uur in rekening gebracht, tegen half tarief.  Afzeggingen binnen 36 uur kunnen in rekening gebracht worden. 
 6. Indien de opdracht wordt ingetrokken voordat deze is afgerond, is de Afnemer het honorarium eveneens verschuldigd, onverminderd de contractuele rechten van PvD C&M uit hoofde van de opdracht.
 7. PvD C&M declareert, tenzij anders overeengekomen, maandelijks. De betalingstermijn bedraagt 14 dagen. Indien de aard en/of omvang van de werkzaamheden of de situatie bij de Afnemer daar aanleiding toe geeft, zal PvD C&M om een voorschot voor (verdere) werkzaamheden kunnen vragen. Bij niet of niet-tijdige betaling van (een) declaratie(s) of voorschot, ongeacht of deze betrekking heeft op de onderhanden zaak, heeft PvD C&M het recht de werkzaamheden op te schorten of te beëindigen onverminderd de verplichting van de Afnemer de openstaande en nog te verzenden declaraties te voldoen.
 8. Indien PvD C&M een declaratie wegens gebrek aan tijdige betaling uit handen geeft ter incasso, is de Afnemer een opslag van 15% op het factuurbedrag, vermeerderd met opgelopen rente verschuldigd, met een minimum van €150.
 9. Iedere aansprakelijkheid van PvD C&M is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Indien geen uitkering van die verzekering om welke reden dan ook mocht plaatsvinden, is de aansprakelijkheid van PvD C&M beperkt tot een bedrag gelijk aan het in rekening gebrachte honorarium dat tijdig is voldaan voor de opdracht waar het schadegeval betrekking op heeft in de twaalf maanden voorafgaande aan het moment waarop de gebeurtenis die tot aansprakelijkheid aanleiding gaf, plaatsvond. Verrekening zal zijn toegestaan.
 10. PvD C&M is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade en/of gevolgschade.
 11. Indien een of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt blijven de overige bepalingen volledig van toepassing. PvD C&M en de Afnemer zullen in dat geval in onderling overleg een of meer nieuwe bepalingen overeenkomen die zoveel mogelijk hetzelfde resultaat bereiken als de nietige of vernietigde bepaling(en) trachtte(n) te bereiken. Bij gebreke van overeenstemming daarover, ook na inschakeling van een mediator, zullen zij een bindend adviseur benoemen die een nieuwe bepaling zal ontwerpen die daarin zoveel mogelijk voorziet.
 12. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 13. In geval van wijziging van deze voorwaarden door PvD C&M gelden de gewijzigde voorwaarden, vanaf de dag van registratie bij de kamer van koophandel, voor alle opdrachten.
 14. Deze algemene voorwaarden zijn in de Nederlandse en in de Engelse taal opgesteld. De Nederlandse tekst is bindend.
 15. PvD C&M en de Afnemer trachten eventuele geschillen op te lossen met behulp van mediation volgens het MfN-mediation Reglement.